پروژه نظامی ۴

بهینه سازی و تغییر کاربری سفارشی در سیستم آیفون به سفارش ارگان نظامی توسط گروه مهندسی جلوه پویا