کمپین خریدکالای ایرانی

لوگوی کمپین خریدکالای ایرانی،توسط سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران رونمایی شد.
🔹این کمپین درراستای”آری به تولید ملی”برای حمایت ازتولیدداخلی، شروع به کارکرده است.
#منبع_ایسنا