ماشین پردازش تصویر و مرتب سازی قطعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بوسیـله این دستـگاه می تـوان قطعات را با استفـاده ا ز دوربین صنعتی پردازش نمود ، سپـس بر اسـاس رنگ ، شکل هندسی ، زاویه قرار گرفتن روی نـوارنقـاله ، میـزان معیوب بودن نسبت بـه الـگو ی اولیه و… در محل های مختلف مرتب و جداسازی نمود .
 
 
 
04.01 04.08 04.07 04.06 04.05 04.04 04.03 04.02