دفنی ۳ وات مربع رزینی ۲۲۰ ولت

دفنی ۳ وات مربع رزینی ۲۲۰ ولت
34.1 34.234.334.4