برگزاری دومین نمایشگاه رباتیک – دانشکده فنی شهید رجایی قوچان – بهار ۱۳۹۲