اجرای دکورهای آیینی و مذهبی

یکی از خدمات دیگر گروه مهندسی جلوه پویا برپایی نمایشگاه های گوناگون با موضوعیت آیینی و مذهبی میباشد .
تصاویر برخی از این نمایشگاه ها را میتوانید در بخش گالری مشاهده نمایید .